Warsztaty "International Fire Instructors Workshop" (IFIW) wracają do Polski po 10 latach!

Grafika IFIW2024PL

 

(English below - click)

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ!

(do 3 czerwca 2024 r.)

Tak! #IFIW2024PL nadchodzi!

Już w tygodniu 24, czyli między 10 a 15 czerwca 2024 prestiżowe, unikalne i wyjątkowe przedsięwzięcie wróci do Polski po 10 latach! Koniecznie śledźcie wszystkie informacje na jego temat w tym wydarzeniu na Facebooku!

IFIW to skrót od International Fire Instructors Workshop. Jest to coroczne spotkanie strażaków, instruktorów i naukowców - badaczy pożarów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami. Celem IFIW jest uczenie się od siebie nawzajem i dzielenie się wiedzą na całym świecie w środowisku związanym z pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową. Zarówno praktycy jak i naukowcy znają jedynie część realiów walki z pożarami wewnętrznymi. Poprzez dialog pomiędzy tymi środowiskami możliwe jest tworzenie wzajemnego zrozumienia i konsensusu w tej sferze, aby budynki stawały się bezpieczniejsze, zarówno dla ich mieszkańców, jak tez dla interweniujących w nich strażaków. Wymiana wiedzy pozwala również optymalnie kształtować taktykę, techniki i metody walki z pożarami w obiektach.

Inicjatywa została zapoczątkowana w roku 2008 przez profesora Stefana Svenssona ze Szwecji. Oryginalny dokument autorstwa profesora Stefana Svenssona opisujący ideę przedsięwzięcia można pobrać z tego linku. Uczestników pierwszych warsztatów można zobaczyć na poniższym zdjęciu:

IFIW 2008SE

Na górze od lewej: Paul Grimwood (Anglia), Stéphane Morizot (Francja), Steve Kerber (USA), Lasse Nelson (Szwecja), Stefan Särdqvist (Szwecja), Peter Mcbride (Kanada), Kriss Garcia (USA), Fredrik Johansson (Szwecja).
Na dole od lewej: Maciej Maczkowski (Polska), Ed Hartin (USA), Shan Raffel (Australia), John McDonough (Australia), Juan Carlos Campaña (Hiszpania), Jurgen Ernst (Niemncy), Stefan Svensson (Szwecja).

 

Warsztaty odbywały się co roku od 2008 w następujących krajach: 2008 - Szwecja, 2009 - Australia, 2010 - Kanada, 2011 - USA, 2012 - Niemcy, 2013 - Chorwacja, 2014 - Polska, 2015 - Belgia, 2016 - Kanada, 2017 - Hongkong, 2018 - Szwecja, 2019 - Holandia, 2020 - online, 2021 - online, 2023 - Hiszpania, 2024 - Polska.

 

IFIW 2014

Warsztaty IFIW 2014 w Polsce

Galerię z wydarzenia zrealizowanego w roku 2014 można zobaczyć tu.

Wstepny plan warsztatów IFIW2024PL przewiduje następujące elementy:

 

**********************************************************************************
**********************************************************************************
**********************************************************************************

Yes! #IFIW2024PL is coming!

CONFERENCE REGISTRATION!

(until June 03, 2024)

In week 24, i.e. between 10 and 15 June 2024, the prestigious, unique and exceptional event will return to Poland after 10 years! Be sure to follow all the information about it in this Facebook event!

IFIW stands for International Fire Instructors Workshop. It is an annual meeting of firefighters, instructors and scientists - fire researchers who share their knowledge and experiences. The aim of the IFIW is to learn from each other and to share knowledge around the world in the firefighting and fire protection community. Both practitioners and researchers only know some part of the reality of fighting interior fires. Through dialogue between these communities, it is possible to create mutual understanding and consensus in this sphere in order to make buildings safer, both for their occupants and for the firefighters intervening in them. The exchange of knowledge also makes it possible to optimise tactics, techniques and methods for fighting fires in buildings.

The initiative was launched in 2008 by Professor Stefan Svensson from Sweden. The original document by Professor Stefan Svensson describing the idea can be downloaded from this link. The participants of the first workshop can be seen in the photo below:

IFIW 2008SE

Top from left: Paul Grimwood (England), Stéphane Morizot (France), Steve Kerber (USA), Lasse Nelson (Sweden), Stefan Särdqvist (Sweden), Peter Mcbride (Canada), Kriss Garcia (USA), Fredrik Johansson (Sweden).
Below from left: Maciej Maczkowski (Poland), Ed Hartin (USA), Shan Raffel (Australia), John McDonough (Australia), Juan Carlos Campaña (Spain), Jurgen Ernst (Germany), Stefan Svensson (Sweden).

 

Workshops have been held annually since 2008 in the following countries: 2008 - Sweden, 2009 - Australia, 2010 - Canada, 2011 - USA, 2012 - Germany, 2013 - Croatia, 2014 - Poland, 2015 - Belgium, 2016 - Canada, 2017 - Hong Kong, 2018 - Sweden, 2019 - Netherlands, 2020 - online, 2021 - online, 2023 - Spain, 2024 - Poland.

IFIW 2014

IFIW 2014 workshop in Poland

A gallery from the 2014 event can be seen here.

The initial IFIW2024PL workshop plan includes the following:

  • an open conference within the framework of the 11th International Conference "Internal Fires", co-organised by the Association of Fire Engineers and Technicians, Olsztyn Branch and the Regional Headquarters of the State Fire Service in Olsztyn: 10-11 June 2024, Olsztyn.
  • tour of Fire Service facilities for workshop guests, 12-13 June 2024, Warsaw.
  • closed-door workshop for IFIW participants at the Baltic Fire Laboratory near Gdynia, 14-15 June 2024, Gdynia.