I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażackich Zespołów Asekuracyjnych
Sędziowie, drużyny, organizatorzy! (kliknij)

 

Baner poziomy

 

 1st International Firefighter Survival Challenge – Poland

Judges, teams, organisers! (click)

 

Na poniższej stronie będziemy publikować informacje o zespole sędziowskim, drużynach oraz organizatorach, którzy pracują, aby to wydarzenie się odbyło. :)

On the following page we will publish information about the judging team, the teams and the organisers who are working to make this event happen. :)

Sędziowie / Judges

Thomas Gruber, 42 lata, jest zawodowym strażakiem we frankfurckiej straży pożarnej od ponad 18 lat. Został przydzielony do akademii szkoleniowej do 2023 r., gdzie jego głównymi zadaniami były: realizacja programu CFBT dla komend, różne rodzaje szkoleń oficerów i dowódców, coroczne szkolenia doskonalące wszystkich frankfurckich strażaków oraz nauczanie gaszenia pożarów dla nowych rekrutów. Jednym z jego głównych kierunków działań było analizowanie skuteczności procedur „Mayday”. W ciągu pięciu lat wywrócił szkolenie do góry nogami i wdrożył nowe strategie i taktyki, a także sprzęt i wyposażenie osobiste.

W 2023 roku przeszedł do działu operacyjnego i obecnie jest odpowiedzialny za jedną z dwunastu jednostek straży pożarnej we Frankfurcie. Na służbie Thomas służy jako szef batalionu. Posiadając dyplom z inżynierii przemysłowej, Thomas stara się kwestionować nieelastyczne wzorce zachowań i przekonywać dowodami.

Thomas Gruber, 42 years old, is a professional Fire Fighter for Frankfurt Fire Department for over 18 years. He was assigned to the training academy until 2023 where his main tasks were the departments CFBT program, different types of Officers and Station Captains trainings, the yearly training of all Frankfurt Firefighters to improve their skills on the fireground and teaching fire behavior for new Fire Fighters. One of his major topics was - Is our current mayday procedure resilient? Over five years he turned the training upside down and implemented new strategies and tactics as well as hardware and personal equipment.

2023 he changed to operations and is now responsible for one of Frankfurt twelve Fire Stations. On duty Thomas serves as a battalion chief. Holding a degree in industrial engineering, Thomas tries to challenge inflexible behaviour patterns and convince by evidence.

Thomas Gruber

 ************************************************************************************************************************

Nazywam się Armando Rivas i mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w medycynie ratunkowej, opiece przedszpitalnej i gaszeniu pożarów. Moja podróż rozpoczęła się w Caracas w Wenezueli, gdzie doskonaliłem swoje umiejętności jako pielęgniarz, ratownik medyczny i specjalista w zakresie ratownictwa technicznego i pomocy w przypadku katastrof. W 2007 roku rozpocząłem nowy rozdział w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na Florydzie, gdzie obecnie służę jako ratownik medyczny straży pożarnej i specjalista ratownik operator. Moja rola rozciąga się na bycie instruktorem medycznym / strażackim, instruktorem ratownictwa operacji specjalnych i instruktorem MSA pracy w ograniczonych przestrzeniach w Reedy Creek Fire Department.

Ponadto jestem dumnym założycielem i głównym instruktorem Fire Rescue Group i International Firefighter Training, firmy konsultingowej zajmującej się nauczaniem IFLS (International Firefighter Life Saving Strategies). Nasz unikalny program nauczania łączy techniki strażackiego survivalu ze szkoleniem w zakresie działania rot asekuracyjnych (RIT). Oprócz moich zobowiązań zawodowych, prowadzę dwujęzyczny międzynarodowy podcast Bomberos On Fire. Podcast ten koncentruje się na kwestiach zdrowia psychicznego ratowników, zapewniając wsparcie i wskazówki wszystkim potrzebującym.

Ponadto uważam się za miłośnika RIT (Rapid Intervention Team) i operacji w ograniczonej przestrzeni. Jestem fanem muzyki heavy metalowej, pasji, która uzupełnia intensywność i poświęcenie, jakie wnoszę do wszystkich aspektów mojego życia i kariery.

My name is Armando Rivas, and I bring over two decades of extensive experience in emergency medicine, prehospital care, and fire suppression. My journey began in Caracas, Venezuela, where I honed my skills as a Nurse, Paramedic, and specialist in Technical Rescue and Disaster Relief. In 2007, I embarked on a new chapter in the United States, specifically in Florida, where I currently serve as a firefighter paramedic and a Special Operator Rescuer. My role extends to being an EMS/Fire Instructor, a Special Operations Rescue Instructor, and an MSA Instructor in Confined Space at Reedy Creek Fire Department.

Additionally, I am the proud founder and lead instructor of Fire Rescue Group and International Firefighter Training, a consulting company dedicated to teaching IFLS (International Firefighter Life Saving Strategies). Our unique curriculum blends firefighter survival techniques with rapid intervention team operations training. Apart from my professional commitments, I host a bilingual international podcast, Bomberos On Fire. This podcast focuses on mental health issues for first responders, providing support and guidance to all those in need.

In addition, I consider myself a RIT (Rapid Intervention Team) and confined space operations nerd. I am a heavy metal music fan, a passion that complements the intensity and dedication I bring to all aspects of my life and career.

Armando Rivas

 ************************************************************************************************************************

Rui Leite, 47 lat, jest strażakiem od 23 lat. Zaczynał jako strażak ochotnik, a po 4 latach został zawodowcem w straży pożarnej Maia oraz w służbie ratowniczo-gaśniczej na lotnisku w Porto. Od 2021 r. jest dowódcą jednostki w Matosinhos-Leça, w mieście Matosinhos na północy Portugalii, gdzie zarządza codzienną rutyną i szkoleniami.

Rui jest również instruktorem programu Firefighter Mayday i jednym z odpowiedzialnych za program w Portugalii. Jest jednym z organizatorów Survival Firefighter Challenge w Portugalii.

Rui Leite, 47 years old, is a firefighter for 23 years. Started as a volunteer firefighter and after 4 years he became a professional firefighter at Maia fire station and at Porto Airport Rescue and Firefighting Service. Since 2021 he is a station commander at Matosinhos-Leça fire station in the city of Matosinhos in north of Portugal, were he manages the daily routine and training.

Rui is also, an instructor for Firefighter Mayday Program - Portugal and one of the responsible for the program in Portugal. He is one of the organizers for the Survival Firefighter Challenge in Portugal.

Rui Leite

 ************************************************************************************************************************

 

Nazywam się Thorsten Sojka i jestem porucznikiem w straży pożarnej Werl City. Od 14 lat jestem instruktorem w straży, w tym instruktorem CFBT, w międzyczasie także instruktorem CFBT, a od 2016 roku założycielem Maydaytraining Concept - pierwszej pierwszej w Niemczech organizacji promującej samoratowanie i ratowanie strażaków. Chcę uczynić życie strażaków w Niemczech bezpieczniejszym poprzez dobre szkolenie. Od 2019 roku uczę mojej koncepcji szkolenia Mayday w Instytucie Pożarnictwa w Nadrenii Północnej-Westfalii.
W 2020 roku spełniłem wielkie marzenie i założyłem Trainingszentrum Ense. Strażacy mogą tam trenować, aby zwiększyć bezpieczeństwo w codziennym służbie podczas naszych realistycznych szkoleń, w tym oczywiście również na szkoleniu "Mayday".
Pozdrowienia z Niemiec.
 
My name is Thorsten Sojka and I am Lieutenant at the Fire Department Werl City. I have been Real-life-fire Trainer for 14 years, meanwhile also CFBT Instructor and since 2016 founder of the Mayday Training Concept - the first Firefighter Survival Concept in germany. I want to make the lives of firefighters in Germany safer through good training. I am teaching my Mayday Training concept at the Institute of Firefighting in North Rhine-Westphalia since 2019.
In 2020 I fulfilled a big dream and founded the Trainingszentrum-Ense. Firefighters can train there for more safetiness in their daily firefighter life in our real life fire education courses and of course also at mayday training.
Best regards from Germany.
Thorsten Sojka
 
 ************************************************************************************************************************
 
Pieter Maes, lat 42, dołączył do straży pożarnej w 2000 roku. Od tego czasu jest aktywnym strażakiem i ratownikiem medycznym. Najpierw w mieście Leuven, a od 2008 r. w Brukseli, w najbardziej ruchliwym departamencie w Belgii. Obecnie jest sierżantem prowadzącym remizę strażacką z 25 strażakami. Z wykształcenia jest nauczycielem i pasjonuje się prowadzeniem różnego rodzaju programów szkoleniowych. W 2010 roku zaczął uczestniczyć w programach szkoleniowych dla instruktorów i szybko został instruktorem Compartment Fire Behavior. Poszukuje również rozwiązań dla najgorszego scenariusza: gdy strażak sam potrzebuje pomocy.
Po kilku latach badań i rozwoju programu Pieter jest jednym z członków-założycieli Firefighter Mayday Program (Brandweerman In Nood). Obecnie ponad 150 instruktorów przeszkoliło się i korzysta z tego programu. Stał się on obowiązkowym szkoleniem dla wszystkich belgijskich strażaków. Obecnie program rozszerza się na Holandię. W listopadzie 2018 r. Firefighter Mayday Program dobrowolnie uczestniczył w misji humanitarnej w Nepalu, gdzie Pieter dostarczył program szkolenia instruktorów lokalnej straży pożarnej w Katmandu. Przez lata Pieter opublikował wiele artykułów w belgijskich magazynach pożarniczych. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą książką na temat programu Firefighter Mayday. I nadal jest zapalonym strażakiem w straży pożarnej w Brukseli.
W odrobinie wolnego czasu można spotkać Pietera z aparatem fotograficznym robiącym zdjęcia w różnych sytuacjach. Jeśli pozwala mu na to czas, uwielbia zabierać swoją rodzinę na żaglówkę.
 
Pieter Maes, age 42, has joined the fire service in 2000. Since then he has been active as a firefighter and EMT. First in the city of Leuven and since 2008 in the city of Brussels, the busiest department in Belgium. At the moment he is a sergeant leading a firestation with 25 firefighters. With a degree in teaching he is passionate about delivering different types of training programs. In 2010 he starts to participate in instructor training programs and quickly becomes a Compartment Fire Behavior instructor. He also ventures out in search of solutions for the worst case scenario: when a firefighter himself needs help.
After some years of research and program development Pieter is one of the founding members of the Firefighter Mayday Program. At the moment over 150 instructors trained and using this program. It became a mandatory training for all Belgian firefighters. Currently the program is expanding to the Netherlands. In November of 2018 the Firefighter Mayday Program participates voluntary in a humanitary mission to Nepal where Pieter will deliver an instructor training program to the local Kathmandu fire service. Over the years Pieter has published multiple articles in Belgian firefighting magazines. He is currently working on his first book about the Firefighter Mayday Program. And he continues to be a passionate firefighter with the Brussel Fire Department.
In the little bit of free time there is left you will spot Pieter with his camera taking pictures in all kinds of situations. If time permits he loves taking his family out on a sailing boat.
 
Pieter Maes
 
 ************************************************************************************************************************

Nad prawidlowym prebiegiemz awodów czuwać będą też: Sabina i Daniel (GTD) oraz Marcin, Maciek i Szymon (cfbt.pl).

Sabina and Daniel (GTD) and Marcin, Maciek and Szymon (cfbt.pl) will also be supervising the event.

kola
 

Drużyny / Teams

 

 

 

 

 

Organizatorzy / Organisers